کارشناس امور حقوقی،بازرسی و رسیدگی به شکایات

مشخصات کارشناس امور حقوقی، ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

نام و نام خانودگی: مجید صالحی
سوابق اجرایی: بازرس تعزیرات آرد و نان، مسئول دفتر بخشدار، دبیرخانه فمانداری و بخشداری، امور مربوط به ستاد تنظیم بازار
شرح وظایف:

پیگیری امور حقوقی فرمانداری وبخشداری های تابعه

تنظیم و اظهارنظر درباره متن قراردادهای فرمانداری و واحدهای تابعه با اشخاص حقیقی و حقوق

بررسی و اظهارنظر نسبت به لوایح، تصویبنامه ها، آیین نامه ها و اساسنامه های مرتبط با حوزه کار فرمانداری و بخشداریهای تابعه

طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری فرمانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی

معاضدت قضایی ( اعم از طرح دعوی، دفاع از دعوی، تهیه لوایح و مشاوره ) کارکنان فرمانداری و بخشداری‌های تابعه در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی

انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیر منقول فرمانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز بر اساس قوانین موجود برای فرمانداری و بخش های تابعه

تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز فرماندار، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی درباره کلیه مسائل حقوقی و قضایی فرمانداری و بخشداری ها

اظهار نظر و ارائه راهکار قانونی مناسب نسبت به مسائل حقوقی و استعلامات مطروحه از استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری ها، شوراها و شهرداری‌ها

پیشنهاد انجام مطالعات و تحقیقات و برگزاری نشستهای حقوقی، ارتباط با مراکز علمی و استفاده از استادان و مشاوران حقوقی برجسته و مجرب، در راستای وظایف و ماموریتهای فرمانداری

اظهار نظر نسبت به وضعیت اجرای قوانین و مقررات موضوعه و ارائه گزارش لازم به مقامات ذیربط

ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و ارائه گزارش نوبه ای و سالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه

انجام سایر امور حقوقی و شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف که از سوی مقامات مافوق ارجاع می گردد.

مطالعه و بررسی و اظهار نظر در خصوص شاخص‌های ارزیابی عملکرد فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی شهرستان

تهیه و تنظیم پیش نویس طرح‌ها، نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و …

پیگیری و هماهنگی در خصوص بازرسی از دستگاه‌های اجرایی شهرستان، تطبیق و رسیدگی به شکایات واصله

جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات دستگاه‌های اجرایی شهرستان

تهیه گزارش تخصصی در خصوص بازرسی

ارائه پیشنهاد برنامه‌ریزی مقدماتی ارزیابی دستگاههای اجرایی

رسیدگی به شکایات و درخواست‌هایی که از سوی استانداری، مردم و سایر دستگاه‌ها ارجاع می گردد (طرح سامد)

کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‌های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به فرماندار

بازرسی و ارزشیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی ارزیابی طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات سطح شهرستان

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایش‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط