کارشناس امور عمرانی

زهرا دهقان

کارشناس امورعمرانی فرمانداری

 

شرح وظایف کارشناس امور عمرانی

۱ نظارت عالیه و پیگیری وضعیت کمی و کیفی پروژه های عمرانی مصوب شهرستان و تهیه گزارش عملکرد دستگاهها و ارسال به دفتر فنی
استانداری.
-۲ ایجاد هماهنگی لازم و رفع موانع اداری، مالی، اجرایی بین بخشهای موثر در اجرای پروژه های عمرانی.
-۳ نظارت بر نحوه برداشت از معادن شن و ماسه و خاک ر س معمولی شهرستان با هماهنگی دفتر فنی استانداری و اعلام گزارش برداشت غیر
مجاز به واحد فوق.
-۴ شناسایی و تدوین پروژه های دارای اولویت شهرستان در چارچوب قوانین.
-۵ بررسی و اظهار نظر در خصوص پروژه های جدید پیشنهادی دستگاههای اجرایی.
-۶ انجام کلیه امورات اجرایی پروژه های عمرانی تفویض اختیار شده به فرمانداری با هماهنگی دفتر فنی.
-۷ نظارت عالیه و پیگیری پروژه های بخشداریها و دهیاریهای شهرستان.
-۸ انجام امورات مربوط به دبیرخانه شورای ترافیک شهرستان.
-۹ بررسی و اظهار نظر در خصوص مصوبات شوراهای شهر شهرستان (مصوبات عمران و شهرسازی).
-۱۰ نظارت عالیه بر نحوه ساخت و ساز بنا در خارج از حریم شهرها.
-۱۱ نظارت عالیه بر کیفیت ساخت و ساز بناهای شهری و روستایی.
-۱۲ نظارت و هدایت بر عملکرد امور عمرانی بخشداریهای تابعه.
-۱۳ انجام کلیه امورات مربوط به بهره برداری از سیستم سامانه یکپارچه کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی در شهرستان.
-۱۴ تهیه و جمع بندی لیست پروژه های قابل افتتاح یا کلنگ زنی در مناسبت های طول سال.
-۱۵ نظارت بر کلیه امور شهرسازی در شهرهای شهرستان.
-۱۶ انجام مقدمات و استعلامات لازم برای صدور مجوز برداشت شن و ماسه و خاک رس معمولی و ارسال آن به دفتر فنی استانداری.
-۱۷ اعلام به موقع حوادث روی داده در شهرستان و اعلام به ستاد حوادث استان.
-۱۸ بررسی و ارزیابی خسارات وارده با همکاری دستگاههای مرتبط و اعلام به ستاد حوادث استان.
-۱۹ شناسایی و تعیین نقاط حادثه خیز در شهرستان و اعلام به ستاد حوادث استان.
-۲۰ برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی اعم از مانور و غیره برای دهیاران بعنوان مدیران بحران روستاها.
-۲۱ نظارت بر اجرای پروژه های احداثی از محل اعتبارات دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان.
-۲۲ نظارت بر نحوه جذب و عملکرد تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه.
-۲۳ فعال نمودن کارگروه های زیر مجموعه ستاد حوادث شهرستان.
-۲۴ برگزاری جلسات منظم و به موقع ستاد حوادث شهرستان.
-۲۵ انجام مانورهای مختلف برای آمادگی و ارزیابی دستگاههای شهرستان در طول سال.
-۲۶ تهیه و پیش بینی محل اسکان مسافران در راه مانده در فصل زمستان.
-۲۷ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.